Novinky

Poděkování

31.12.2014

Děkujeme všem našim klientům za projevenou důvěru a úspěšnou spolupráci v roce 2018 a do roku 2019 přejeme hlavně hodně zdraví a štěstí, pevné nervy a mnoho osobních a pracovních úspěchů.

Menu


Libí se tento web ?

 1. ANO 2215
 2. NE 1569

ToplistKontakt

Auditorská a daňová kancelář

Ing. Lumír Volný

tel. : 577 103 704

mobil : ing. Lumír Volný

            602772292

mobil : ing. Jana Volná

            602563585


e-mail: info@lumirvolny.cz

Adresa: Sazovice 221
763 01 MysločoviceStručná informace o změnách v zaokrouhlování v zákoně o DPH účinných od 1.10.2019

Novelou zákona o DPH účinné od 1.4.2019 došlo mimo jiné ke změnám ve způsobu výpočtu a zaokrouhlování DPH, které definitivně po půlročním přechodném období vstoupily v platnost od 1.10. 2019.

1.      Výpočet DPH

Hodnotu DPH již není možno zaokrouhlovat na koruny a musí se uvádět v haléřích.

Daň se vypočte:

 • Jako součin základu daně a sazby daně (př. 100 x 0,21 = 21 Kč)
 • Nebo jako rozdíl částky včetně daně a podílu částky včetně daně a koeficientu 1,21 u základní sazby (př. 121 – 121/1,21 = 21Kč). Obdobně u snížených sazeb se použijí koeficienty 1,15 nebo 1,10.

Cílem úpravy je sjednotit výši daně při obou způsobech výpočtu DPH, jak zdola, tak  i shora. Důsledkem je zrušení možnosti zaokrouhlování DPH na koruny.

2.      Zaokrouhlování daňových dokladů

V souvislosti se zrušením zaokrouhlování DPH došlo také ke změně ve způsobu zaokrouhlování celkové ceny s dopadem na hodnotu DPH.

U faktur zaokrouhlovaných na celé koruny, které jsou placeny převodem, je nutno i z hodnoty zaokrouhlení odvést DPH.

Proto doporučuji při vystavování faktur placených převodem nebo kartou zrušit zaokrouhlování celkové částky a ponechat konečnou cenu vyčíslenou do haléře.

Pouze u vydaných faktur placených hotově nebo dobírkou se ze zaokrouhlení na celé koruny DPH neodvádí. V tomto případě se tedy nic oproti minulosti nemění. Takových případů ale většinou nebývá mnoho.

Aktuality ke kontrolnímu hlášení

Jak postupně dochází ke zpřesňování výkladu nebo k vysvětlení některých problematických částí kontrolního hlášení, budeme zde doplňovat aktuality, které se Vás budou konkrétně týkat.

Odpovědi na dotazy zveřejněné 19.1.2016 :

1. Limit 10 000 Kč

Daňový doklad, jehož celková částka včetně DPH bude činit rovných 10 000 Kč se promítne v KH do řádku A.5. respektive B.3., to znamená do řádků souhrnných.

2. Nárok na odpočet u přijaté faktury s DUZP před 1.1.2016

Přijaté faktury vystavené v roce 2016 s DUZP z roku 2015 se promítnou do příslušného řádku kontrolního hlášení, stejně jako se promítnou do příslušného řádku přiznání k DPH.

Pokud bude celková částka vyšší než 10 000 Kč, uvede se tato faktura do řádku B.2. a v kolonce DPPD se uvede datum z roku 2015.

3. Režim přenesení daňové povinnosti s DUZP před 1.1.2016

Postup uvedený v bodě 2. není možno uplatnit v případě přijatých faktur vystavených v režimu přenesení daňové povinnosti vystavených s DUZP před 1.1.2016.

V těchto případech bude nutno podat dodatečné daňové přiznání k DPH a na to navazující Výpis z evidence podle §92a zákona o DPH, tak jak se podával v minulém roce.

Informace pro klienty číslo 1/2016

Vážení klienti,

            Úvodem informace Vám chci poděkovat za projevenou důvěru a úspěšnou spolupráci v roce 2015 a popřát Vám do roku 2016 pevné zdraví, potřebné štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů.

Jak se stalo každoročním folklórem v našem právním státě, novely daňových zákonů a souvisejících předpisů se opět schvalovaly v závěru loňského roku a některé se schválit nestihly, takže budeme čekat na novely na počátku letošního roku.

Vláda a česká exekutiva si myslí, že máme málo práce, a že se chováme příliš svobodně, takže si vymyslela doplněk přiznání k dani z přidané hodnoty ve formě „kontrolního hlášení“, kterým chce bojovat proti daňovým podvodům a únikům v této oblasti, ale zároveň touto formou dostane od nás informace, od koho nakupujeme své vstupy a komu prodáváme své produkty, zboží nebo služby.

Tato „drobná“ úprava byla pro jistotu schválena v tichosti v prosinci 2014, aby náhodou nevznikl na konci minulého roku problém se schvalováním. Je až s podivem, jak to prošlo bez povšimnutí českých medií, která tak ráda „fundovaně“ informují o daňových změnách a baží po každé senzaci. Místo toho nás celou dobu krmila pouze humbukem kolem elektronické evidence tržeb.

Samozřejmě související procesy, jako například elektronická forma kontrolního hlášení, nám byly předloženy na začátku prosince 2015, abychom měli my a zejména tvůrci účetních programů „dostatek“ času na seznámení a zpracování tohoto zázraku.

Je nesporné, že zpracování účetní agendy bude výrazně pracnější, protože budeme muset do systému zadávat více údajů, a zároveň bude výrazně náročnější z pohledu minimalizace chyb při zadávání náležitostí daňových dokladů do našich systémů.

Tady je stručná rekapitulace základních změn.

 

 1. 1.     Daň z příjmů fyzických a právnických osob

Neschopnost naší vládní garnitury v legislativním procesu se projevila v tom, že nebyly do konce roku schváleny změny zákona, zejména v oblasti daňového zvýhodnění na děti, takže budeme čekat, kdy bude ukončen legislativní proces, který uzákoní změny platné zpětně od začátku roku 2016.

Ostatní změny zákona platné od 1.1.2016 nejsou pro naši běžnou podnikatelskou činnost relevantní.

 

 1. 2.     Daň z přidané hodnoty

Hlavní změnou zákona o DPH, jak jsem předeslal výše, jsou ustanovení týkající se kontrolního hlášení k přiznání k DPH.

I po 1. lednu 2016 zůstává zachován obrat pro povinnou registraci k DPH ve výši 1 000 000 Kč za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících kalendářních měsíců

2.1.   Kontrolní hlášení

 

Ustanovení související s kontrolním hlášením jsou uvedena v nových paragrafech číslo 101c – 101i zákona.

Paradoxem je, že zákon o DPH v těchto ustanoveních vůbec nestanoví náležitosti kontrolního hlášení, ani neodkazuje na vládní vyhlášku. Pouze v §101d odstavci 1) konstatuje, že „v kontrolním hlášení je plátce povinen uvést předepsané údaje potřebné pro správu daně“.

V odstavci 2) stejného paragrafu neopomíjí uvést, že kontrolní hlášení lze podat pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny zveřejněnou správcem daně ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně umožňujícím dálkový přístup, což v praxi znamená, že každý plátce DPH musí mít zřízenu datovou schránku nebo ověřený elektronický podpis, i plátci fyzické osoby, kteří dosud podávali přiznání v listinné formě a doplňovali je následně podpisem na finančním úřadě.

A pozor povinnost elektronického podání se vztahuje už na přiznání za prosinec 2015 nebo 4.čtvrtletí 2015 i pro výše uvedené fyzické osoby.

S ohledem na složitost problematiky se zde nebudu rozepisovat podrobně o všech aspektech kontrolního hlášení, ale pouze upozorním na některá úskalí spojená se zadávání dokladů do ekonomických systémů.

Doporučuji absolvovat speciální školení k této problematice a sledovat webové stránky finanční správy.

Předesílám, že ještě zdaleka nejsou vyřešeny všechny problematické otázky. Níže uvedené informace jsou převzaty z webových stránek Finanční správy a nejsou, ani konečné, a zřejmě ani neměnné.

Doporučuji věnovat zvýšenou pozornost následujícím bodům:

 • První kontrolní hlášení se podává za měsíc leden 2016 nebo 1.čtvrtletí 2016, takže nejbližší termín je 25.2.2016
 • Všichni měsíční plátci DPH  a právnické osoby, které jsou čtvrtletními plátci, jsou povinni podávat měsíční kontrolní hlášení. Platí tedy pro ně první termín 25.2.2016
 • Je nutno zachytit co nejpřesněji náležitostí evidenčního čísla daňového dokladu, který může obsahovat také písmena, pomlčky, lomítka nebo jiné znaky. Nestačí vyplnit pouze číselné údaje. Záměna velkých písmen za malá nebo naopak není problém. Nevyplňuje se označení „Fa.č.“, pokud není součástí čísla dokladu. Úvodní takzvané vodící nuly není nutno vyplňovat
 • Pro způsob vykázání plnění je rozhodují limitní hodnota 10 000 Kč včetně daně, která se týká celkové hodnoty jednoho daňového dokladu bez ohledu na použitý režim
 • Zdanitelná plnění osvobozená od DPH se do kontrolního hlášení neuvádějí
 • Pokud budete přijímat daňový doklad vystavený ve více daňových režimech např. osvobozené plnění spojené se zdanitelným plnění podléhajícím DPH, je rozhodující celková hodnota daňového dokladu, ne jeho jednotlivých plnění.
 • V případě daňového dokladu, který obsahuje režim přenesení daňové povinnosti se bude postupovat obdobně, režim přenesení se vykáže v oddíle A.1./B.1.
 • V případě souhrnného účtování např. v pokladně nákupů PHM je rozhodující celková částka jednotlivého dokladu, proto se tato účtování ve většině případů zařadí do oddílu A.5./B.3., s výjimkou dokladů překračujících hodnotu 10 000 Kč, které je nutno samostatně uvést do oddílu A.4./B.2.
 • V případě uplatňování poměrného nároku na odpočet se v kontrolním hlášení uvede celková nekrácená hodnota dokladu spolu se zaškrtnutím pole pro krácený odpočet.
 • V případě odběratele neplátce DPH, který sdělí své DIČ se plnění vykáže v oddíle A.4. při překročení limitu 10 000 Kč,
 • V případě odběratele neplátce DPH, který odmítne sdělit své DIČ, nebo jiného koncového spotřebitele se zdanitelné plnění vykáže v oddíle A.5. bez ohledu na limit.
 • V případě splátkových nebo platebních kalendářů je rozhodující celková hodnota splátek, takže každá splátka se bude vykazovat na samostatném řádku v oddíle A.4./B.2, což se týká také platebních kalendářů na zálohy na energie nebo nájmy.
 • To znamená, že budeme potřebovat od našich klientů veškeré platební kalendáře, které nám dosud ještě nedodali.
 • V případě daňových dokladů, které obsahují vyúčtování zaplacené zálohy nebude rozhodující hodnota zdanitelného plnění, ale celková hodnota doplatku, pokud bude nižší než 10 000 Kč, vykáže ji odběratel v oddíle B.3.
 • Kontrolní hlášení nahrazuje dosud používané výpisy z evidence pro účely DPH, což mimo jiné vede ke zjednodušení vykazovaných údajů. V případě dodání odpadu nebude nutno vyplňovat údaje o množství.
 • Součty oddílů kontrolního hlášení se musí rovnat příslušným řádkům přiznání k DPH dle daných kontrolních vazeb.
 • Zahrnutí daňových dokladů s DUZP roku 2015 do kontrolního hlášení dosud není oficiálně řešeno

 

Neopomenutelnou součástí paragrafů věnujících se kontrolnímu hlášení jsou tvrdé sankce za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením uvedená v §101h:

 • 1 000 Kč za pozdní podání kontrolního hlášení před výzvou FÚ
 • 10 000 Kč za podání kontrolního hlášení v náhradní lhůtě na základě výzvy FÚ
 • 30 000 Kč pokud plátce daně nepodá následné kontrolní hlášení na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v již podaném kontrolním hlášení
 • 50 000 Kč pokud plátce daně nepodá řádné kontrolní hlášení nebo ho nepodá ani v náhradní lhůtě stanovené správcem daně
 • do 500 000 Kč pokud plátce daně neplněním povinností souvisejících s kontrolním hlášením závažně ztěžuje nebo maří správu daní

V případě, že plátce obdrží od správce daně výzvu, má povinnost do 5 dnů ode dne oznámení této výzvy na tuto reagovat. Za reakci se považuje především podání řádného nebo následného kontrolního hlášení. V této reakci je vždy nutné vyplnit č.j. výzvy (resp. celé číslo jednací správce daně z doručené výzvy, ve tvaru: 99999999/99/9999-99999-999999, vč. uvedených oddělovačů). Výzvu může správce daně zaslat kdykoliv v průběhu měsíční lhůty pro vyměření DPH.

Správce daně bude výzvy doručovat:

 • do datové schránky plátce nebo
 • na e-mailovou adresu plátce, který správci nesdělí, že má zpřístupněnu datovou schránku

Lhůta 5 dnů je dost šibeniční, protože v případě doručení výzvy na e-mailovou adresu je výzva doručena okamžikem odeslání správcem daně. Takže pokud plátce daně, který nemá datovou schránku, odjede na dovolenou a promešká lhůty, má smůlu a následují automaticky výše uvedené sankce.

 

2.2.  Stavební pozemek

K 1.1.2016 došlo ke zpřesnění pojmu stavební pozemek v §56 - Dodání nemovité věci, který již podléhá zdanění sazbou 21% DPH. Od daně je osvobozeno dodání pozemku (§ 56 odst. 1 zákona o DPH), který netvoří při dodání funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí a zároveň není stavebním pozemkem

 Stavebním pozemkem se rozumí pozemek:

 • Který je nebo byl předmětem stavebních prací, nebo správních úkonů za účelem zhotovení této stavby,
 • v jehož okolí jsou prováděny nebo byly provedeny stavební práce za účelem zhotovení této stavby, např. byly dovedeny inženýrské sítě k patě pozemku
 • na kterém může být podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby podle stavebního zákona zhotovena stavba pevně spojená se zemí.

 

 1. 3.     Sociální a zdravotní pojištění

Od 1.1.2016 došlo rovněž ke zvýšení minimálních záloh, které má ovšem různou účinnost. Zatímco minimální výše zálohy na zdravotní pojištění činí 1 823 Kč a je splatná v únoru za měsíc leden, minimální záloha na sociální zabezpečení v částce 1 972 Kč se změní až po podání přehledu. Do té doby platí minimální záloha stanovená v loňském roce ve výši 1 943 Kč.

V tomto duchu je nutno upravit trvalé příkazy k úhradě.

 

 1. 4.     Cestovní náhrady

V oblasti cestovních náhrad došlo k dílčím úpravám.

Vyhláškou MPSV byly stanoveny nové sazby stravného pro rok 2016 ve výši:

 •   70 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin
 • 106 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin
 • 166 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin

V případě zahraničního stravného nedošlo k žádným změnám oproti roku 2015.

Nejčastěji používané sazby stravného:

 • 45 EUR – Francie, Itálie, Německo, Rakousko
 • 35 EUR Maďarsko, Polsko, Slovensko

Sazba základní náhrady za použití soukromého vozidla při pracovní cestě se zvýšila na částku 3,80 Kč/km

 

V Sazovicích 6. ledna 2016

Vypracovali :        Ing. Lumír Volný

                             Ing. Jana Volná

Informace pro klienty 1/2015

Vážení klienti,

            Úvodem informace Vám chci poděkovat za projevenou důvěru a úspěšnou spolupráci v roce 2014 a popřát Vám do roku 2015 pevné zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů.

Jak se stalo každoročním folklórem v našem právním státě, novely daňových zákonů a souvisejících předpisů se opět schvalovaly v závěru loňského roku, abychom měli „dostatek“ času se s nimi seznámit, připravit se na ně a řídit se jimi.

Tady je stručná rekapitulace základních změn.

1.     Daňový řád

Zásadní změna, která souvisí s novelou §72, odst. 4 zákona, a která byla doplněna tiskovou zprávou GFŘ ze dne 18.12.2014, ukládá povinnou elektronickou komunikaci s finanční správou pro všechny firmy, které mají zpřístupněnu datovou schránku. To se v podstatě týká všech firem, které mají zpřístupněnu datovou schránku nebo mají zástupce, který má datovou schránku. Tato povinnost se dosud týkala pouze přiznání a hlášení souvisejících se zákonem o DPH.

Povinné elektronické podání se nyní bude týkat:

 • Přihlášek k registraci,
 • Oznámení o změně registračních údajů,
 • Všechna řádná a dodatečná daňová přiznání ke všem daním
 • Všechna hlášení a vyúčtování

Nedodržení povinné elektronické formy bude pokutováno správcem daně ve výši 2 000 Kč.

 

2.     Daň z příjmů fyzických a právnických osob

Ke změnám došlo zejména u daně z příjmů fyzických osob.

 

2.1.  Příspěvek zaměstnavatele na penzijní nebo životní pojištění

Došlo ke zpřísnění poskytování příspěvku na penzijní nebo životní pojištění jako opatření proti zneužívání životních pojistek. K uzavřené smlouvě je nutno doložit dodatek, že v průběhu trvání smlouvy nebudou umožněny výběry, a to až do věku 60 let pojištěného a zároveň nejdříve po 60 měsících od data uzavření smlouvy. V případě porušení těchto podmínek, bude nutno dodanit příspěvky zaměstnavatele nebo částky, o které si fyzická osoba snížila daňový základ, a to za zdaňovací období, kdy k výběru došlo a za předcházejících 10 let počínaje rokem 2015.

 

2.2.   Limity pro uplatňování výdajových paušálů

Stropy pro uplatnění výdajových paušálů byly rozšířeny a sladěny na všechny druhy paušálů obdobným způsobem jako v minulosti u paušálů ve výši 40% a 30% takto:

 • OSVČ, které používají pro některé ze svých příjmů paušál ve výši 80%, který se vztahuje na řemeslné živnosti a na příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, mohou uplatnit výdaje nejvýše do částky 1 600 000 Kč, což odpovídá výši příjmů 2 mil. Kč
 • OSVČ, které mají příjmy z živnostenského podnikání a používají paušál ve výši 60%, mohou uplatnit výdaje nejvýše do částky 1 200 000 Kč, což odpovídá výši příjmů 2 mil. Kč

 

2.3.   Slevy na dani

S účinností od 1.1.2015 se obnovuje možnost uplatnění slevy na dani u poplatníků pobírajících starobní důchod ve výši 24 840 Kč.

Zavádí se nová sleva na dani za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku až do výše prokázaných výdajů, s výjimkou stravného, maximálně však do výše hodnoty minimální mzdy, tedy částky 8 500 Kč. Tuto slevu je možno poprvé uplatnit již za rok 2014.

2.4.  Daňové zvýhodnění

V §35c odst.1 zákona došlo ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě ve výši :

 • Jedno dítě                  13 404 Kč ročně/ 1 117 měsíčně
 • druhé dítě                   15 804 Kč ročně/ 1 317 měsíčně
 • třetí a další dítě          17 004 Kč ročně/ 1 417 měsíčně

 

3.     Daň z přidané hodnoty

Hlavní změnou zákona o DPH je rozšíření sazeb DPH.

I po 1. lednu 2015 zůstává zachován obrat pro povinnou registraci k DPH ve výši 1 000 000 Kč za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících kalendářních měsíců

3.1.   Rozšíření sazeb

S účinností od 1.1. 2015 byla snížená sazba daně rozdělena na:

 • První sníženou sazbu ve výši 15%
 • Druhou sníženou sazbu ve výši 10%

 

K druhé snížené sazbě je přiřazena nová příloha k zákonu číslo 3a, která stanovuje seznam zboží podléhající této sazbě. Jsou zde mimo jiné uvedeny tištěné knihy, ve kterých reklama nepřesahuje 50% plochy, vybrané druhy léků určené pro zdravotní i veterinární účely nebo mlýnské výrobky.

 

3.2.  Nespolehlivý plátce

V průběhu roku 2014 došlo ke zpřísnění podmínek pro aplikaci institutu tzv. „nespolehlivého plátce DPH“.

Nespolehlivým plátcem je od 1. 10. 2014 každý, kdo dluží za poslední minimálně tři měsíce na dani z přidané hodnoty celkem více než 500 tisíc korun. A právě výše celkové dlužné částky je asi největší změnou, kterou přinesl dodatek č. 2 k Informaci GFŘ. Dříve totiž byla tato částka vyčíslena na 10 milionů korun. Snížená částka platí právě od 1. 10. 2014.

Dále je nespolehlivým plátcem ten, kdo nemá v pořádku daňové doklady a bude mu vyměřena daň alespoň 500 tisíc korun. Na seznamu se ocitnou i podniky podezřelé z provádění nebo z účasti na podvodu. Nespolehlivým bude také plátce, který je tzv. účelově nekontaktní a neposkytuje požadovanou součinnost, tj. nereaguje řádně na výzvu nebo výzvy správce daně nebo nepředloží bez řádného odůvodnění požadované údaje nezbytné pro řádnou správu daně. Dále ten, kdo opakovaně ani ve lhůtě stanovené správcem daně ve výzvě nebo náhradní lhůtě stanovené přímo zákonem, nepodá daňové přiznání nebo hlášení nebo výpis z evidence pro daňové účely, a to alespoň 2x v období dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců.

Jako nespolehlivý plátce naopak nebude označen nikdo, kdo jednorázově opomenul nějakou daňovou povinnost. Nespolehlivým plátcům se také krátí zdaňovací období na jeden měsíc. Proti označení "Nespolehlivý plátce" je možné se odvolat. Finanční správa již oznámila, že od 1. 1. 2015 přibudou další zpřísnění, která postihnou zejména společnosti sídlící na virtuálních adresách.

 

4.     Sociální a zdravotní pojištění

Od 1.1. 2015 došlo rovněž ke zvýšení minimálních záloh, které má ovšem různou účinnost. Zatímco minimální výše zálohy na zdravotní pojištění činí  1 797 Kč a je splatná v únoru za měsíc leden, minimální záloha na sociální zabezpečení v částce 1 943 Kč se změní až po podání přehledu. Do té doby platí minimální záloha stanovená v loňském roce ve výši 1 894 Kč.

V tomto duchu je nutno upravit trvalé příkazy k úhradě.

5.     Cestovní náhrady

V oblasti cestovních náhrad došlo k dílčím úpravám.

Vyhláškou MPSV byly stanoveny nové sazby stravného pro rok 2015 ve výši :

 •   69 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin
 • 104 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin
 • 163 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin

V případě zahraničního stravného nedošlo k žádným změnám oproti roku 2014.

Nejčastěji používané sazby stravného:

 • 45 EUR – Francie, Itálie, Německo, Rakousko
 • 35 EUR Maďarsko, Polsko, Slovensko

Sazba základní náhrady za použití soukromého vozidla při pracovní cestě zůstává ve výši 3,70 Kč/km

6.     Platby v hotovosti

Na závěr informace chci upozornit na snížení limitu pro platby v hotovosti. S účinností od 1.12.2014 byl snížen limit pro platby v hotovosti z částky 350 000 Kč na částku 270 000 Kč. Do limitu se započítávají všechny platby v české i cizí měně placené témuž příjemci v průběhu jednoho kalendářního dne. Za platbu se přitom nepovažuje vložení hotovosti na účet u peněžního ústavu nebo jejich výběr z účtu u peněžního ústavu.

 

Vyšší částky lze platit pouze bezhotovostně.

  

V Sazovicích 6. ledna 2015

Vypracovali :        Ing. Lumír Volný

                             Ing. Jana Volná

Informace pro klienty 1 / 2013

Vážení klienti,

Zřejmě Vám v závěru minulého roku neunikla horečná snaha našich zákonodárců schválit novely daňových zákonů, na základě kterých by měl stát zase o něco více vybrat z našich peněženek. Bohudík i bohužel se jim to podařilo. Na jedné straně nemusíme řešit krizová přechodná řešení, na druhé straně, ale stát zase na nás navalil další balvan povinností zejména v oblasti daně z přidané hodnoty, které sám není schopen zajistit.

Tady je stručná rekapitulace základních změn.

1.     Daň z příjmů fyzických a právnických osob

 

Ke změnám došlo zejména u daně z příjmů fyzických osob.

1.1.  Příspěvek zaměstnavatele na penzijní nebo životní pojištění

V porovnání s rokem 2012 došlo ke zvýšení limitu pro platby zaměstnavatele z 24 000 Kč na 30 000 Kč. Tento příspěvek nadále nepodléhá zdanění jako příjem zaměstnance.

Limit pro vlastní příspěvky zaměstnance i OSVČ, kterým se snižuje jejich základ daně, zůstal nezměněn ve výši 12 000 Kč.

 

1.2.   Limity pro uplatňování výdajových paušálů

Nově byly stanoveny stropy pro uplatnění výdajových paušálů u některých typů příjmů z podnikání :

 • OSVČ, které používají pro některé ze svých příjmů paušál ve výši 40%, mohou uplatnit výdaje nejvýše do částky 800 000 Kč, což odpovídávýši příjmů 2 mil. Kč
 • OSVČ, které mají příjmy z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, u kterého lze uplatnit paušál ve výši 30%, mohou uplatnit výdaje nejvýše do částky 600 000 Kč, což odpovídávýši příjmů 2 mil. Kč

 

1.3.   Ztráta daňového zvýhodnění

Fyzická osoba, která uplatní výdajový paušál, a která současně nemá příjmy ze zaměstnaní alespoň ve výši 50% celkového základu daně, ztrácí od 1.1 2013 možnost uplatnit slevu na dani na vyživované dítě, případně na manželku.

 

1.4.  Solidární zvýšení daně

V novém paragrafu 16a zákona bylo stanoveno solidární zvýšení daně ve výši 7% z kladného rozdílu, o který příjmy ze zaměstnání a základ daně z podnikání podle § 7 překročí 48násobek průměrné mzdy stanovené podle zákona o sociálním zabezpečení. To v praxi pro rok 2013 znamená vyšší zdanění při překročení hranice 1 242 tis. Kč.

Tito poplatníci jsou navíc povinni podat daňové přiznání podle § 38g.

1.5.   Nezaplacené důchodové pojištění

S účinností od 1.1. 2013 se pojistné na důchodové spoření nezaplacené do konce měsíce následujícího po skončení zdaňovacího období stává nedaňovým nákladem podle §25 obdobně jako to dosud platilo pro sociální a zdravotní pojištění. Daňovým nákladem se následně stane v období, ve kterém bude uhrazeno.

 

2.     Daň z přidané hodnoty

V případě zákona o dani z přidané hodnoty došlo k celé řadě změn. Některé jsou tak zásadní, že nemají obdobu v žádné z minulých změn.

2.1.   Změna sazeb

Od 1.1. 2013 se zvyšuje snížená sazba ze sazby 14% na sazbu 15%.

Dochází rovněž ke zvýšení základní sazby ze sazby 20% na sazbu 21%.

 

2.2.   Změna termínu povinné registrace k DPH

Při překročení obratu 1 000.000 Kč za posledních dvanáct po sobě jdoucích měsíců se stáváte plátcem od prvního dne druhého měsíce. Např. v lednu překročíte obrat, do 15.února  jste povinni podat přihlášku k registraci a od 1. března se stáváte povinně měsíčním plátcem DPH.

 

2.3.   Změna zdaňovacího období

Od 1.1. 2013 je dle zákona zdaňovacím obdobím kalendářní měsíc. Přechod na čtvrtletní zdaňovací období je možný až ve třetím roce po registraci při splnění zákonných podmínek např. obratu do 10 mil. Kč.

Tato změna se netýká plátců registrovaných před 1.1.2013, kteří mohou zůstat čtvrtletními plátci.

2.4.   Daňové doklady

Základním záměrem všech změn zákona je širší využití elektronických systémů pro vystavování, předávání a uchovávání daňových dokladů.

Zákon nově definuje některé náležitosti daňového dokladu. Např. místo dřívějšího sdělení o plnění osvobozeném od daně, u kterého daň přidaní odběratel nyní zákon v těchto případech předepisuje formulaci „daň odvede zákazník“.

      Dále zákon zavádí nové pojmy věrohodnosti, neporušenosti a čitelnosti daňových dokladů, z čehož pro nás vyplývá např. :

 • nedoplňovat na daňové doklady DIČ,
 • problém s čitelností termodokladů apod.

2.5.  Povinné zveřejnění čísla účtu

Nový plátce daně je při registraci mimo jiné povinen uvést všechny bankovní účty, které používá pro ekonomickou činnost a zároveň určí účet nebo účty, které budou správcem daně zveřejněny. Nezveřejnění čísla účtu může mít negativní dopady, které jsou specifikovány v bodě 2.6..

Stávající plátci DPH mají dle přechodných ustanovení dvouměsíční lhůtu na oznámení čísla účtu ke zveřejnění. Pokud tak neučiní, správce daně zveřejní všechna čísla účtů, která vede ve své evidenci. V prvé řadě doporučuji zjistit, zda máte na Finančním úřadě nahlášeny správné údaje u svých podnikatelských účtů a poté určit, který nebo které účty zveřejníte.

Čísla účtu budou zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup v registru plátců DPH.

2.6.   Nespolehlivý plátce

Do zákona o DPH byl novelou zaveden úplně nový pojem - „nespolehlivý plátce“.

Jedná se o novou databázi, kterou bude správce daně zveřejňovat ze svého pohledu problematické firmy, a tím zároveň bude přenášet svá rizika z nevybrané DPH na plátce, kteří s tímto nespolehlivým plátcem budou obchodovat.

Zákon jej vymezuje v §106a jako plátce, který závažným způsobem porušuje své povinnosti ke správě daně, což je formulace velmi obecná a teprve praxe ukáže, jak bude definována.

Nespolehlivým plátcem se stane plátce na základě rozhodnutí správce daně. Odvolání proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů ode dne doručení  a má odkladný účinek.

Po nabytí právní moci má rozhodnutí platnost 1 roku. Až po jeho uplynutí lze žádat o změnu rozhodnutí.

Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup, že plátce :

 • je nespolehlivým plátcem,
 • není nespolehlivým plátcem

Dle sdělení GFŘ budou první nespolehliví plátci zveřejněni v průběhu února. Finanční správa ČR rovněž pracuje na technickém řešení, které umožní on-line zjišťování spolehlivosti plátců DPH. Další informace k této problematice snad budou GFŘ včas sděleny.

2.7.  Ručení příjemce zdanitelného plnění

Institut ručení příjemce zdanitelného plnění byl do zákona zaveden již dříve, ale nyní dostal konkrétnější náplň v souvislosti se zveřejněním bankovních účtů a vznikem databáze nespolehlivých plátců.

Již dříve plátce přijímající zdanitelné plnění ručil za nezaplacenou daň, pokud v okamžiku jeho uskutečnění věděl, nebo vědět měl a mohl, že daň nebude úmyslně zaplacena, nebo pokud byla úplata provedena mimo tuzemsko apod. Tyto skutečnosti se však velmi obtížně prokazovaly.

Nyní byl institut ručení rozšířen mimo jiné o případy , kdy :

 • bude úhrada poskytnuta bezhotovostně na účet, který není zveřejněn správcem daně,
 • došlo k přijetí plnění od nespolehlivého plátce zveřejněného v okamžiku uskutečnění plnění.

Problém je možno řešit odvodem DPH za dodavatele na speciální depozitní účet, ale je nutno mít vše předem písemně dohodnuto, jinak se vystavujete riziku vymáhání částečně nezaplacené pohledávky.

 

2.8.   Zdaňování služeb poskytnutých neplátcem DPH z EU

Do konce roku 2012 byla v zákoně jedna výjimka pro zdaňování služeb přijatých z EU nebo z třetích zemí – služby přijaté od podnikatele neplátce DPH z jiného členského státu se nepřidaňovaly.

Od 1.1. 2013 rozšířením definice základních pojmů výjimka zanikla a je proto nutno přidanit a do přiznání k DPH uvést veškeré služby nakoupené od podnikatelů plátců i neplátců DPH z EU i z třetích zemí.

2.9.   Zdaňování přijatých záloh

Novelou zákona došlo ke zrušení výjimky pro plátce, kteří nevedou účetnictví, ale daňovou evidenci, že nemusí odvádět DPH z přijaté zálohy.

Takže od 1.1.2013 jsou všichni plátci povinni přiznat daň na výstupu ke dni přijetí platby.

 

2.10. DUZP při pořízení zboží z EU

Ze zákona zmizelo nesmyslné ustanovení, které posunovalo datum vystavení faktury na datum doplnění údajů o DPH.

      Takže od 1.1. 2013 je pro DUZP při pořízení zboží rozhodující datum vystavení uvedený na faktuře.

 

2.11. Rozšíření položek záznamní evidence

Tato novinka potrápí především softwarové firmy. Součástí evidence jednotlivých přijatých zdanitelných plnění totiž bude i DIČ dodavatele, s výjimkou vystavených zjednodušených daňových dokladů do 10 tis. Kč včetně daně.

3.     Daň z převodu nemovitostí

S účinností od 1.1. 2013 došlo ke zvýšení sazby daně z převodu nemovitostí pro všechny skupiny plátců o jeden procentní bod na 4%.

 

4.     Změny ve správě daní

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona o Finanční správě České republiky dojde od 1. 1. 2013 k rozsáhlé reorganizaci české daňové správy. Stávající soustava územních finančních orgánů bude nahrazena orgány Finanční správy, které bude tvořit Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství, 14 finančních úřadů a Specializovaný finanční úřad.

Jednotlivé nové finanční úřady budou mít působnost na území jednotlivých krajů a stávající místní finanční úřady se stanou jejich územními pracovišti. V souvislosti s touto změnou dochází jednak ke změně číselného označení finančních úřadů, ale zejména ke změně čísel matrik účtů, na které se jednotlivé daně platí. Tabulka s novými čísly účtů tvoří přílohu této informace.

5.     Sociální a zdravotní pojištění

Od 1.1. 2013 došlo rovněž ke zvýšení minimálních záloh, které má ovšem různou účinnost. Zatímco minimální výše zálohy na zdravotní pojištění činí  1 748 Kč a je splatná v únoru za měsíc leden, minimální záloha na sociální zabezpečení v částce 1 890 Kč se změní až po podání přehledu. Do té doby platí minimální záloha stanovená v loňském roce ve výši 1 835 Kč.

V tomto duchu je nutno upravit trvalé příkazy k úhradě.

Pro zaměstnavatele je nová povinnost všechny formuláře zasílané na OSSZ podávat od 1.4.2013 elektronicky.

U těch z vás, komu zpracovává mzdy naše kancelář si vezmeme speciální plnou moc, abychom tyto formuláře mohli za vás posílat.

6.     Cestovní náhrady

V oblasti cestovních náhrad došlo k dílčím úpravám.

Vyhláškou MPSV byly stanoveny nové sazby stravného pro rok 2013 ve výši :

 •   66 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin
 • 100 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin
 • 157 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin

V případě zahraničního stravného došlo z okolních států pouze k navýšení stravného na Slovensku na 35 EUR.

Ostatní sazby diet zůstaly nezměněny.

Sazba základní náhrady za použití soukromého vozidla při pracovní cestě byla snížena na částku 3,60 Kč/km

7.     Zaměstnavatelé

Inspektoráty práce důsledně budou kontrolovat evidence docházky, proto je nutno v každé firmě tuto evidenci aktuálně vést. Pokud např. přijde kontrola kolem doby oběda a zaměstnanci budou mimo firmu, musí najít docházkový formulář, ve kterém bude zapsán přesný čas odchodu zaměstnance na oběd, čerpání pracovní přestávky apod.

Dále u nově přijímaných zaměstnanců je nutno doložit, že byl u lékaře na vstupní prohlídce. Pokud jde na prohlídku před vznikem pracovního poměru, hradí si tuto sám , ale lze s ním písemně dohodnout, že mu např. po zkušební době bude uhrazena firmou – pak je to daňový náklad firmy. Po nástupu prohlídku hradí firma a je to daňový náklad.U větších firem je za tímto účelem nutno sjednat závodního lékaře.

 

V Sazovicích 4. ledna 2013

Vypracovali :   Ing. Lumír Volný

                        Ing. Jana Volná

Informace pro klienty 3/2011

Vážení klienti,

Jak se v posledních letech stalo zvykem, připravila nám vláda pod stromeček balík novel a změn, které více nebo méně zasáhnou každého z nás, jak v podnikání, tak v soukromém životě.

V následujících řádcích Vás chci seznámit s nejdůležitějšími z nich :

1.     Daň z příjmů fyzických a právnických osob

1.1.  Odměny členů statutárních orgánů

Nejvýznamnější změnou je zrušení daňové neuznatelnosti odměn členů statutárních a dalších orgánů právnických osob. Odstraňuje se tak nesoulad s odměnami jednatelů. Od 1.1. 2012 tak bude možno uplatnit  jako daňový náklad např. odměny členů představenstev nebo členů dozorčích rad. Příslušné odměny budou tím pádem podléhat, jak zdanění daní z příjmů, tak odvodům na sociální a zdravotní pojištění.

1.2.   Změny v částkách snižujících daň z příjmů fyzických osob

S účinností od 1.1. 2012 došlo k dílčímu zvýšení :

 • základní položky snižující daň poplatníka z částky 23 640 Kč na částku 24 840 Kč, a jednak
 • daňového zvýhodnění na dítě z částky 11 604 Kč na částku 13 404 Kč

 

 

2.     Daň z přidané hodnoty

2.1.   Změna snížené sazby

Od 1.1. 2012 dochází ke zvýšení snížené sazby ze sazby 10% na sazbu 14%.

 

2.2.   Režim přenesení daňové povinnosti pro stavební práce

Od 1.1. 2012 nabude účinnosti úprava režimu přenesení daňové povinnosti (dále jen RPDP) při poskytování stavebních nebo montážních prací zakotvená v §92e zákona o DPH. Významně se tak rozšiřuje okruh zdanitelných plnění, které tomuto režimu podléhají, a zároveň dojde k podstatnému rozšíření okruhu plátců, kteří budou muset začít vést speciální evidenci, a kteří budou muset podávat elektronicky výpis z této evidence.

Tento režim je povinen použít plátce DPH, který poskytne vymezené stavební nebo montážní práce s místem plnění v tuzemsku jinému plátci DPH pro jeho ekonomickou činnost. To znamená, že stavební a montážní práce poskytované pro soukromou potřebu, neplátci DPH nebo např. obci, se budou zdaňovat stejným způsobem jako doposud.

Vymezení rozsahu stavebních a montážních prací vychází z Klasifikace produkce CZ-CPA vydané Českým statistickým úřadem a konkrétně se jedná o následující kódy :

 • CZ-CPA 41 – zahrnuje budovy a jejich výstavbu,
 • CZ-CPA 42 – zahrnuje inženýrské stavby a jejich výstavbu,
 • CZ-CPA 43 – zahrnuje specializované stavební práce související s kompletací staveb.

Poskytovatel stavebních a montážních prací je povinen :

 • Vystavit daňový doklad se všemi náležitostmi (včetně sazby DPH) s výjimkou výše daně, na který dále uvede do textu sdělení "Dle §92a zákona o DPH je plátce, pro kterého je plnění uskutečněno, povinen doplnit a přiznat výši daně"
 • Vést evidenci,
 • Předložit výpis z evidence v elektronické podobě správci daně,
 • Vykázat plnění v přiznání na řádku 25

Příjemce stavebních a montážních prací je povinen :

 • Přiznat a zaplatit daň
 • Doplnit na daňovém dokladu výši daně ve správné výši bez ohledu na sazbu na dokladu uvedenou,
 • Vést evidenci,
 • Předložit výpis z evidence v elektronické podobě správci daně,

Ve výpisu z evidence se bude vykazovat :

 • DIČ poskytovatele nebo příjemce
 • Kód plnění č. 4
 • Datum uskutečnění zdanitelného plnění
 • Základ daně

Výpis z evidence je plátce povinen podat správci daně elektronicky ve lhůtě pro podání daňového přiznání.

Současně s povinností přiznat daň na výstupu je příjemce oprávněn uplatnit ve stejném období také nárok na odpočet DPH. Nárok na odpočet daně však není možno uplatnit, pokud poskytovatel daň uplatní a uvede ji na daňovém dokladu. Proto doporučuji vracet zpět dodavatelům nesprávně vystavené daňové doklady.

Změna režimu se týká také záloh na stavební a montážní práce. K platbám přijatým po 1.1. 2012 se nebudou vystavovat daňové doklady. Daňový doklad se vystaví až při konečném vyúčtování.

Vzhledem k tomu, že se jedná komplikovanou problematiku, doporučuji řešit nejasnosti nebo složitější případy osobní konzultací nebo dotazem zaslaným e-mailem.

3.     Daň z nemovitostí

Dne 1.1. 2012 nabyla účinnosti novela zákona, podle které se zpevněné plochy pozemků užívané k podnikatelské činnosti stávají předmětem daně z pozemků se speciální sazbou daně ve výši 5 Kč za každý m2. Neslouží-li zpevněná plocha k podnikání , použije se pro celý pozemek sazba 0,20 Kč za každý m2 .

Zpevněnou plochou pozemku se přitom rozumí pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří, jehož povrch je zpevněn stavbou podle stavebního zákona bez svislé nosné konstrukce. To znamená, že předmětem daně z pozemků nejsou pozemky zastavěné stavbami v rozsahu půdorysu těchto staveb. To rovněž znamená, že dani z pozemků nepodléhají např. pozemky zpevněné položením panelů nebo rozprostřením drtě.

      Vzhledem k novému vymezení zpevněné plochy pozemku jako předmětu daně jsou poplatníci povinni do 31.1.2012 podat daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání, v němž tuto novou skutečnost zohlední.

4.     Zákoník práce

4.1.  Zahraniční cestovní náhrady

S účinností k 1.1. 2012 došlo k výrazné změně v poskytování cestovních náhrad u zahraničních pracovních cest, u kterých se sjednotila časová pásma na úroveň tuzemských pracovních cest.

Pokud zaměstnavatel nesjedná se zaměstnancem snížení stravného před zahájení pracovní cesty, přísluší zaměstnanci stravné :

 • V plné výši, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin,
 • Ve výši dvou třetin, trvá-li pracovní cesta v rozmezí od 12 hodin do 18 hodin,
 • Ve výši jedné třetiny, trvá-li pracovní cesta v rozmezí od 1 hodiny do 12 hodin, pokud nevznikne zaměstnanci nárok na tuzemské stravné,
 • Ve výši jedné třetiny, trvá-li pracovní cesta v rozmezí od 5 hodiny do 12 hodin, pokud vznikne zaměstnanci v tomto dni nárok na tuzemské stravné,

Nově bylo rovněž zákonem stanoveno snížení stravného v případě poskytnutí bezplatného jídla zaměstnanci. Snížení stravného za jedno poskytnuté jídlo činí :

 • 70% v případě poskytnutí třetinového stravného,
 • 35% v případě poskytnutí dvou třetinového stravného,
 • 20% v případě plného stravného.

Při výpočtu kapesného je nutno vycházet z hodnoty stravného sníženého o každé bezplatně poskytnuté jídlo.

 

4.2.  Tuzemské cestovní náhrady

Vyhláškou MPSV byly stanoveny nové sazby stravného pro rok 2012 ve výši :

 • 64 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin
 • 96 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin
 • 151 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin

Sazba základní náhrady za použití soukromého vozidla při pracovní cestě zůstala nezměněna ve výši 3,70 Kč/km.

V podnikatelské sféře zákon obecně připouští vyšší sazby stravného, kapesného nebo nižší snížení stravného při poskytnutí bezplatného jídla. Při jakékoliv zvýhodnění zaměstnance však vzniká zaměstnanci příjem, který podléhá zdanění daní z příjmů a odvodům na sociální a zdravotní pojištění.

4.3.  Dohody o provedení práce

S účinností od 1.1. 2012 došlo ke zvýšení rozsahu práce pro tento typ dohod ze 150 hodin na 300 hodin. Srážkovou daní se nadále budou zdaňovat příjmy z dohod do výše 5 000 Kč měsíčně. Pokud však měsíční příjem z dohody převýší částku 10 000 Kč, tak bude celá odměna podléhat odvodům na sociální a zdravotní pojištění.

5.     Sociální a zdravotní pojištění

Od 1.1. 2012 došlo rovněž ke zvýšení minimálních záloh na částky

 • 1 835 Kč v případě zálohy  na sociální zabezpečení,
 • 1 697 Kč v případě zálohy na zdravotní pojištění.

Zálohy v nové výši je OSVČ povinna poprvé uhradit za měsíc leden 2012. Posledním dnem splatnosti  této zálohy je 8. únor 2012.

V Sazovicích 30. prosince 2011

Vypracoval : Ing. Lumír Volný

Informace pro klienty číslo 2/2011

Vážení klienti,

            Novelou zákona o DPH, která vstoupila v platnost 1.4. 2011 došlo k několika změnám, které budou mít významný dopad na Vaši každodenní podnikatelskou činnost.

V následujících řádcích Vás proto chci seznámit s hlavními změnami, které vstupují v platnost dne 1.4.2011.

 1. Opravy základu daně a výše daně

Paragrafy týkající se opravy základu daně a výše daně byly kompletně novelizovány a nově rozděleny nyní do §42 až § 49.

1.1.  Opravy základu daně a výše daně podle § 42

V § 42 jsou řešeny nejběžnější případy, ke kterým v praxi dochází :

 • Zrušení nebo vrácení celého nebo části zdanitelného plnění
 • Snížení nebo zvýšení základu daně po datu uskutečnění zdanitelného plnění

Možnost opravy byla nahrazena povinností. Na rozdíl od původního znění zákona jste nyní povinni provést opravu základu daně a výše daně, pokud tato varianta nastane.

U opravy základu daně a výše daně se uplatní sazba daně a devizový kurz daně platný u původního daňového dokladu a lze ji provést maximálně do 3 let

Oprava je považována za samostatné zdanitelné plnění, které je vázáno na období, ve kterém byla oprava provedena v případě, že opravou dochází ke zvýšení daně na výstupu.

Při snížení základu daně platí jako v minulosti, že dodavatel si může uplatnit DPH až v období, ve kterém odběratel obdržel opravný daňový doklad.

Každé pravidlo má svou výjimku, která se v našem případě týká bonusů a skont. Bonusy jsou v podstatě slevou z ceny, ale obchodní řetězce přesvědčily Ministerstvo financí, že se jedná o platební podmínku, tedy o finanční plnění, u kterého není nutno opravovat základ daně a daň. Je však nutno používat termín „bonus“ nebo „skonto“.

1.2.  Opravy výše daně v jiných případech podle § 43

V případě, že byla  vystavena faktura s chybnou sazbou daně postupuje se podle § 43.

Pokud byla použita nesprávně vyšší sazba daně, má dodavatel možnost provést opravu výše daně.

Pokud byla použita nesprávně nižší sazba daně, má dodavatel povinnost provést opravu výše daně.

Oprava výše daně podle § 43 se provádí vždy formou dodatečného daňového přiznání za období, ve kterém došlo k původní fakturaci. Což v případě zvýšení daně vede u dodavatele k penalizaci za pozdní úhradu daně.

Také odběrateli vznikají nemalé problémy s chybně vystaveným daňovým dokladem. Od 1.4.2011 má totiž nárok na odpočet DPH pouze ve výši správné sazby daně dané zákonem – viz bod 2.1.

Z toho vyplývá následující doporučení :

 • nepřijímat chybně vystavený daňový doklad, a vrátit ho zpět
 • neúčtovat o dokladu a neuplatňovat nárok na odpočet

1.3.  Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení podle § 44

Zákona o DPH novelou poprvé umožnil opravu výše daně na výstupu u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení.

Zákon dává plátci možnost opravy, nevzniká tedy povinnost řešit tuto opravu, pokud např. nestojí za to.

Zákon však stanoví celou řadu podmínek, které je potřeba splnit. Vzhledem k tomu, že se jedná o problematiku, kterou běžně neřešíte, nebudu se zde dále rozepisovat a požádám vás o osobní kontakt v případě potřeby.

1.4.  Opravný daňový doklad podle § 45

Tento doklad nahrazuje původně v zákoně vymezené daňové dobropisy a vrubopisy. V § 45 jsou vymezeny náležitosti opravného daňového dokladu, kterými jsou :

 • náležitosti odpovídající původnímu daňovému dokladu, včetně evidenčního čísla,
 • důvod opravy.
 • Rozdíl mezi opraveným a původním základem daně,
 • Rozdíl mezi opravenou a původní daní
 • Rozdíl mezi opravenou a původní úplatou.

Opravným daňovým dokladem se opravují, jak případy uvedené v bodě 1.1., tak případy uvedené v bodě 1.2.

 1. Změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně

Novelou zákona došlo k přestrukturování jednotlivých paragrafů, k úpravě terminologie a také řadě věcných změn.

2.1.  Správně vystavený daňový doklad

Novela stanoví jednoznačnou zásadu, že nárok na odpočet vzniká pouze u daně, která byla stanovena v souladu se zákonem o DPH.

V případě daňového dokladu vystaveného s chybnou sazbou daně není možno uplatnit dle § 72, odst.2 plný nárok na odpočet DPH

To znamená, že u faktury s chybnou sazbou 20% si můžete uplatnit pouze 10% a zbylých 10% DPH bude pro Vás nedaňovým nákladem. Pokud je vystavena faktura se sazbou 10%, nemůžete si uplatnit nárok na odpočet ve výši 20%.

2.2.  Posunutí nároku na odpočet DPH

Nárok na odpočet DPH si můžete jako odběratel uplatnit dle § 73, odst. 1 a 2 až v období, ve kterém máte příslušný daňový doklad.

To v praxi znamená u celé řady dodávek fakturovaných na konci měsíce nebo až na začátku následujícího měsíce posunutí nároku na odpočet o jeden měsíc,pokud nebudete schopni prokázat, že jste daňový doklad obdrželi ještě ve „starém“ měsíci..

Tato podmínka se vztahuje na daňové doklady s DUZP 1.4. 2011 nebo pozdějším termínem.

Nárok na odpočet daně je dále vázán na splnění podmínek. Každý tuzemský daňový doklad musí obsahovat dle § 73, odst.5 DIČ obou plátců a údaje rozhodné pro výpočet daně (základ daně, daň, sazbu daně, případně cenu včetně daně a sazbu daně)

2.3.  Oprava odpočtu daně dle § 74

Pokud jste v pozici odběratele dodávky zboží nebo služby, postupujete při opravě odpočtu daně podle §42 následovně :

 • Zvýšení nároku na odpočet – máte možnost provést opravu na základě opravného daňového dokladu v období, ve kterém byl vystaven
 • Snížení nároku na odpočet – máte povinnost provést opravu na základě opravného daňového dokladu v období, ve které jste se dozvěděli o okolnostech rozhodných pro vznik opravy.

V praxi to znamená, že si nemůžete uplatnit plný nárok na odpočet DPH u daňového dokladu, pokud víte, že není úplně v pořádku, a že dojde k jeho snížení. Doporučuji proto počkat s uplatněním nároku odpočet až na vystavení opravného daňového dokladu a uplatnit oba doklady ve stejném období nebo snížit nárok na odpočet až pokud budete přesně znát hodnotu opravy..

2.4.  Nárok na odpočet v poměrné výši dle §75

Krácení nároku na odpočet DPH je nutno řešit v případech, kdy jsou zdanitelná plnění částečně používána :

 • Pro ekonomické činnosti a také pro účely s nimi nesouvisejícími, např. pro soukromé účely.
 • Pro osvobozená plnění

Nárok na odpočet lze krátit přímo na daňovém dokladu a nebo uplatnit 100% nárok a následně dodanit doklade o použití.

Při pořízení dlouhodobého majetku, který byl zařazen do užívání po 1. 4. 2011 a je používán pro jiné účely je nutno krátit nárok na odpočet hned při pořízení, např. při pořízení auta, které používáte i pro osobní potřebu.

Nárok na odpočet se krátí :

 • Poměrným koeficientem
 • Odborným odhadem

Vzhledem k tomu, že se jedná o složitější problematiku, doporučuji osobní kontakt při pořízení konkrétního dlouhodobého majetku.

2.5.  Vyrovnání odpočtu daně

Novelou se zavádí nový korekční mechanizmus pro změny v použití majetku krátkodobého charakteru, např. drobný majetek zásoby.

Použití korekce je omezeno lhůtou tří let.

 

2.6.  Dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností

Novela zákona zavádí nové definice dlouhodobého majetku a mimo jiné nově vymezuje dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností, do kterého patří :

 • Majetek, který jste si sami vyrobili,
 • Majetek vytvořený na základě dílčích subdodávek
 • Technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku

Pokud je takto definovaný majetek částečně používán pro účely bez nároku na odpočet, je nutno postupovat polde specifických pravidel.. Vzhledem k tomu, že se nejedná o často řešenou problematiku, doporučuji  řešit ji osobním kontaktem.

 1. Změna místa plnění u vzdělávání a veletrhů

V rámci EU od 1.1. v ČR od 1.4. došlo ke zpřesnění místa zdanitelného plnění při poskytování služeb v oblastech vzdělávání u veletrhů.

Nezměněno zůstává zdaňování vstupenek na veletrhy a vložného na školení, které budou dále zdaněny v místě konání akce.

V případě služeb, které Vám budou poskytovány jako vystavovateli nebo školiteli, např. pronájem prostor, výstavba stánku apod., má být vystaven daňový doklad bez DPH a Vy ji přidaníte metodou reverse charge,

 1. Režim přenesení daňové povinnosti

Novelou zákona došlo k rozšíření zdanitelných plnění v tuzemsku, které budou fakturovány bez DPH a odběratel je přidaní metodou reverse charge obdobně jako dodávku z EU.

Dosud tomuto režimu podléhalo dodání zlata mezi dvěma plátci. V příloze číslo 5, která byla přidána novelou, byly vymezeny zboží, při jehož dodání se postupuje stejně. Převážnou část přílohy tvoří různé druhy odpadu např. z plastů, papírů, kartónů, železa, barevných kovů apod.

V praxi to znamená, že pokud Vám v rámci výroby vznikne odpad, který budete prodávat firmě zabývající se jeho zpracováním, vystavíte daňový doklad bez DPH a doplníte do něj následující sdělení :

„Jedná se o zdanitelné plnění podle §92a, u kterého jste povinni doplnit na daňový doklad výši daně a přiznat daň“.

Závěrečné shrnutí

 1. Opravy základu daně a výše daně jste povinni provést, s výjimkou bonusů.
 2. Nepřijímejte daňové doklady s chybnou sazbou DPH, vracejte je zpět.
 3. Počkejte s uplatněním nároku na odpočet DPH na opravný daňový doklad.
 4. Každý daňový doklad musí obsahovat DIČ obou stran a údaje o rozhodné pro výpočet daně (cenu,včetně daně, nebo základ daně a sazbu daně), s výjimkou zjednodušeného daňového dokladu do 10 000,- Kč včetně daně (nemusí obsahovat Vaše DIČ)
 5. Při účasti na zahraničním veletrhu vyžadujte vystavení daňového dokladu bez DPH.
 6. Prodej odpadu se fakturuje bez DPH se sdělením pro odběratele.
 7. Pokud si nebudete jisti, raději předem zavolejte.

Ve Zlíně 10. dubna 2011

Vypracoval : Ing. Lumír Volný

Informace pro klienty číslo 1/2011

Vážení klienti,

V prvé řadě chci Vám všem popřát do Nového roku hodně zdraví, ještě více štěstí a mnoho úspěchů, jak v podnikání, tak v osobním životě.

V roce 2010 došlo k novelizaci některých daňových zákonů a souvisejících předpisů, které více či méně ovlivňují Vaše podnikatelské aktivity.

V následujících řádcích Vás proto chci seznámit s hlavními změnami, které vstupují v platnost dne 1.1.2011 nebo v průběhu roku 2011.

1. Daň z příjmů fyzických a právnických osob

V případě daně z příjmů fyzických osob došlo pouze k drobným úpravám.

Příjmy z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku jsou považovány za příjmy z podnikání s možností uplatnit výdajový paušál ve výši 30%.

Pro fyzické i právnické osoby bylo zrušeno osvobození příjmů z ekologických zdrojů a zařízení u zařízení uvedených do provozu od 1.1.2011.

V případě daně z příjmů právnických osob byla do zákona přidána nová ustanovení týkající se solárních elektráren, např. způsob jejich odepisování.

Bylo rozšířeno spektrum pro poskytnutí darů. Právnické osoby mohou poskytnout dary středním a vyšším odborným školám ve výši dalších 5% základu daně, pokud budou dary použity na pořízení materiálu nebo zařízení, nebo na opravy a modernizaci zařízení využívaných pro účely praktického vyučování.

Dary lze navíc poskytnout také právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území Evropské unie, Norska nebo Islandu, a to za podmínek platných v tuzemsku.

1.1. Změny slev a záloh

Od 1.1. 2011 došlo k následujícím změnám :

 • Byla snížena sleva na dani na poplatníka z roční částky 24 840 Kč na částku 23 640 Kč, což je snížení z měsíční částky 2 070 Kč na částku 1 970 Kč,
 • bylo zvýšeno minimální zdravotní pojištění platné pro OSVČ z částky 1601 Kč na částku 1 670 Kč měsíčně,

2. Daň z přidané hodnoty

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila dne 17.12.2010 novelu zákona o dani z přidané hodnoty, která vstoupí v platnost 1.4. 2011. Tato novela ještě nebyla schválena Senátem ČR, ani podepsána prezidentem.

V průběhu měsíce ledna budou na stránkách České daňové správy a Ministerstva financí zveřejněny informace k nejdůležitějším změnám zákona, o kterých Vás budu informovat, a kterými jsou zejména :

 • · Ručení příjemce plnění za daň nezaplacenou plátcem, který uskutečnil zdanitelné plnění-což znamená, že odběratelé budou za určitých podmínek ručit za DPH nezaplacené dodavateli.

 • · Změny v uplatnění nároku na odpočet DPH – nárok na odpočet DPH bude možno uplatnit až v měsíci, kdy odběratel obdrží daňový doklad. To se bude týkat nejenom daňových dokladů se zdanitelným plnění běžného měsíce vystavených v následujícím měsíci, ale také dokladů vystavených na konci běžného měsíce, které obdržíte z různých důvodů až v následujícím měsíci. Jak nám to zkomplikuje práci raději nekomentuji.

 • · Změny při opravách  základu a výše daně.

Chystá se také novela zákona, která zpřesní místo plnění u služeb souvisejících s pořádáním konferencí, seminářů, veletrhů a výstav.

Od prvního zdaňovacího období roku 2011 vstupuje v platnost nový formulář přiznání k DPH. Detailní pokyny pro vyplňování přiznání za období od 1.1.2001 do 31.3.2011 budou zveřejněny na stránkách Ministerstva financí a české daňové správy.

3. Daňový řád

Od 1.1.2011 dochází k výrazným změnám v oblasti správy daní. Dne 31.12. 2010 skončila platnost zákona č. 337/1992 Sb.,o správě daní a poplatků, který byl nahrazen novou normou – zákonem č. 280/2009 Sb., Daňovým řádem.

Cílem daňového řádu je zlepšení správy daní a mimo jiné také snížení administrativních nákladů poplatníků, kteří plní své zákonné povinnosti. Nakolik budou cíle naplněny ukáže až praxe.

I když zůstaly některé principy zachovány, dochází také k řadě změn, které jsou specifikovány níže:

3.1. § 13 - Místní příslušnost

Úprava vychází z formálního pojetí sídla. Sídlem se pro potřeby správy daní rozumí adresa, pod kterou je právnická osoba zapsána v obchodním rejstříku.

3.2. § 28 - Plná moc

Zmocnitel je povinen vymezit rozsah zmocnění tak, aby bylo zřejmé , k jakým úkonům, řízením nebo jiným postupům se plná moc vztahuje. V případě nejasné plné moci správce daně vyzve k její úpravě.

Na plné moci musí být uvedeno také její přijetí zmocněncem.

Zmocněncem může být jakákoliv osoba, nejen daňový poradce nebo advokát.

3.3.§ 80 - Místní šetření

Ustanovení o místním šetření obsahuje nově možnost správce daně pořizovat obrazové nebo zvukové záznamy o skutečnostech dokumentujících průběh šetření. Je však povinen předem uvědomit osoby, které se daného úkonu účastní.

3.4. § 85-88 - Daňová kontrola

Ustanovení o daňové kontrole obsahují jasná pravidla pro její zahájení. Dle § 87, odst. 1 je daňová kontrola zahájena prvním úkonem, při kterém je vymezen předmět, rozsah kontroly a správce daně začne zjišťovat daňové povinnosti nebo prověřovat tvrzení daňového subjektu. V případě, že daňový subjekt neumožní správci daně zahájit daňovou kontrolu, může k tomu být správcem daně vyzván. Nevyhoví-li daňový subjekt výzvě a nesdělí závažné důvody, pro které nemůže výzvě vyhovět, může správce daně stanovit daň podle pomůcek.

3.5. § 89 - Postup k odstranění pochybností

Postup pro odstranění pochybností nahrazuje dosavadní vytýkací řízení, vyžaduje však stanovení konkrétní pochybnosti. Správce daně stanoví lhůtu pro odstranění pochybností, která nesmí být kratší než 15 dnů.

3.6. § 135 - Vyměřovací řízení

Daňový řád zavádí novou legislativní zkratku, a to řádné daňové tvrzení, kam patří daňové přiznání, hlášení a vyúčtování, a dále  dodatečné daňové přiznání, následné hlášení a dodatečné vyúčtování.

Daň je splatná v poslední den lhůty stanovené pro podání řádného daňového tvrzení.. Pokud daňovému subjektu nevznikla daňová povinnost k registrované dani, je povinen tuto skutečnost sdělit správci daně ve lhůtě pro podání přiznání.

3.7. § 148 - Lhůty pro stanovení daně

Daň nelze stanovit po uplynutí lhůty 3 let. Lhůta však nezačíná běžet od konce příslušného roku, ale až od data, kdy uplynula lhůta pro podání daňového přiznání, tedy od 31.3. nebo od 30.6..

Daňový řád rovněž stanoví podmínky pro prodloužení lhůty nebo pro přerušení běhu lhůty.

3.8. § 152 – Pořadí úhrady daně

Zákon nově koncipuje pořadí úhrady daní. Obecně má prioritu úhrada nedoplatku na dani před úhradou příslušenství, např. penále a zároveň jsou v rámci jednotlivých skupin daní nejdříve hrazeny nedoplatky s dřívějším datem splatnosti.

Promítnutí daně nebo příslušenství daně bude od 1.1.2011 oprávněn pouze ministr financí, a to pouze v případech nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování daňových zákonů nebo mimořádné, zejména živelné události.

3.9. § 246 - Porušení povinnosti mlčenlivosti

Týká se všech fyzických osob, které jsou vázány povinností mlčenlivosti. Jedná se o přestupek, za který je možno uložit pokutu do výše 500 000 Kč.

3.10. § 247 - Pořádková pokuta

správce daně je oprávněn opakovaně uložit pokutu do výše 50 000. Kč. Jakékoliv osobě, která závažně ztěžuje průběh řízení, nebo která nevyhověla bez dostatečné omluvy výzvě správce daně.

3.11. § 250 – Pokuta za opožděné podání přiznání

Pokud daňový subjekt nepodá daňové přiznání, hlášení nebo vyúčtování nebo jej podá po stanovené lhůtě se zpožděním delším než 5 dnů, je povinen uhradit pokutu ve výši :

 • 0,05% stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše 5% daně,
 • 0,05% stanoveného daňového odpočtu  za každý následující den prodlení, nejvýše 5% odpočtu,
 • 0,01% stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení, nejvýše 5% ztráty.

Minimální výše pokuty činí 500 Kč a maximální hodnota je 300 000 Kč a správce daně tuto pokutu uložit musí.

3.12. § 252 – Úrok z prodlení

Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit úrok z prodlení za každý den prodlení od pátého pracovního dne, který následuje po dni splatnosti až do dne platby.

Zakotvení liberační lhůty 4 pracovních dnů , které se neúročí, souvisí se skutečností, že daň je uhrazena až připsáním na účet správce daně a reaguje tak na možné komplikace při bankovních transakcích.

Ve Zlíně 4. ledna 2011

Vypracoval : Ing. Lumír Volný