Novinky

Poděkování

6.1.2021

Velmi zvláštní a nestandartní rok 2020 plný omezení a inmprovizace je minulostí, a tak bychom vám rádi poděkovali za projevenou důvěru a vzájemnou spolupráci.

Do nového roku 2021 vám přejeme hlavně hodně zdraví a k tomu nezbytnou dávku štěstí, pevné nervy při zvládání všech překážek a mnoho osobních a pracovních úspěchů.

Menu


Libí se tento web ?

 1. ANO 2673
 2. NE 1908

ToplistKontakt

Auditorská a daňová kancelář

Ing. Lumír Volný

tel. : 577 103 704

mobil : ing. Lumír Volný

            602772292

mobil : ing. Jana Volná

            602563585


e-mail: info@lumirvolny.cz

Adresa: Sazovice 221
763 01 SazoviceStručná informace o změnách v zaokrouhlování v zákoně o DPH účinných od 1.10.2019

Novelou zákona o DPH účinné od 1.4.2019 došlo mimo jiné ke změnám ve způsobu výpočtu a zaokrouhlování DPH, které definitivně po půlročním přechodném období vstoupily v platnost od 1.10. 2019.

1.      Výpočet DPH

Hodnotu DPH již není možno zaokrouhlovat na koruny a musí se uvádět v haléřích.

Daň se vypočte:

 • Jako součin základu daně a sazby daně (př. 100 x 0,21 = 21 Kč)
 • Nebo jako rozdíl částky včetně daně a podílu částky včetně daně a koeficientu 1,21 u základní sazby (př. 121 – 121/1,21 = 21Kč). Obdobně u snížených sazeb se použijí koeficienty 1,15 nebo 1,10.

Cílem úpravy je sjednotit výši daně při obou způsobech výpočtu DPH, jak zdola, tak  i shora. Důsledkem je zrušení možnosti zaokrouhlování DPH na koruny.

2.      Zaokrouhlování daňových dokladů

V souvislosti se zrušením zaokrouhlování DPH došlo také ke změně ve způsobu zaokrouhlování celkové ceny s dopadem na hodnotu DPH.

U faktur zaokrouhlovaných na celé koruny, které jsou placeny převodem, je nutno i z hodnoty zaokrouhlení odvést DPH.

Proto doporučuji při vystavování faktur placených převodem nebo kartou zrušit zaokrouhlování celkové částky a ponechat konečnou cenu vyčíslenou do haléře.

Pouze u vydaných faktur placených hotově nebo dobírkou se ze zaokrouhlení na celé koruny DPH neodvádí. V tomto případě se tedy nic oproti minulosti nemění. Takových případů ale většinou nebývá mnoho.

Aktuality ke kontrolnímu hlášení

Jak postupně dochází ke zpřesňování výkladu nebo k vysvětlení některých problematických částí kontrolního hlášení, budeme zde doplňovat aktuality, které se Vás budou konkrétně týkat.

Odpovědi na dotazy zveřejněné 19.1.2016 :

1. Limit 10 000 Kč

Daňový doklad, jehož celková částka včetně DPH bude činit rovných 10 000 Kč se promítne v KH do řádku A.5. respektive B.3., to znamená do řádků souhrnných.

2. Nárok na odpočet u přijaté faktury s DUZP před 1.1.2016

Přijaté faktury vystavené v roce 2016 s DUZP z roku 2015 se promítnou do příslušného řádku kontrolního hlášení, stejně jako se promítnou do příslušného řádku přiznání k DPH.

Pokud bude celková částka vyšší než 10 000 Kč, uvede se tato faktura do řádku B.2. a v kolonce DPPD se uvede datum z roku 2015.

3. Režim přenesení daňové povinnosti s DUZP před 1.1.2016

Postup uvedený v bodě 2. není možno uplatnit v případě přijatých faktur vystavených v režimu přenesení daňové povinnosti vystavených s DUZP před 1.1.2016.

V těchto případech bude nutno podat dodatečné daňové přiznání k DPH a na to navazující Výpis z evidence podle §92a zákona o DPH, tak jak se podával v minulém roce.

Informace pro klienty číslo 1/2016

Vážení klienti,

            Úvodem informace Vám chci poděkovat za projevenou důvěru a úspěšnou spolupráci v roce 2015 a popřát Vám do roku 2016 pevné zdraví, potřebné štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů.

Jak se stalo každoročním folklórem v našem právním státě, novely daňových zákonů a souvisejících předpisů se opět schvalovaly v závěru loňského roku a některé se schválit nestihly, takže budeme čekat na novely na počátku letošního roku.

Vláda a česká exekutiva si myslí, že máme málo práce, a že se chováme příliš svobodně, takže si vymyslela doplněk přiznání k dani z přidané hodnoty ve formě „kontrolního hlášení“, kterým chce bojovat proti daňovým podvodům a únikům v této oblasti, ale zároveň touto formou dostane od nás informace, od koho nakupujeme své vstupy a komu prodáváme své produkty, zboží nebo služby.

Tato „drobná“ úprava byla pro jistotu schválena v tichosti v prosinci 2014, aby náhodou nevznikl na konci minulého roku problém se schvalováním. Je až s podivem, jak to prošlo bez povšimnutí českých medií, která tak ráda „fundovaně“ informují o daňových změnách a baží po každé senzaci. Místo toho nás celou dobu krmila pouze humbukem kolem elektronické evidence tržeb.

Samozřejmě související procesy, jako například elektronická forma kontrolního hlášení, nám byly předloženy na začátku prosince 2015, abychom měli my a zejména tvůrci účetních programů „dostatek“ času na seznámení a zpracování tohoto zázraku.

Je nesporné, že zpracování účetní agendy bude výrazně pracnější, protože budeme muset do systému zadávat více údajů, a zároveň bude výrazně náročnější z pohledu minimalizace chyb při zadávání náležitostí daňových dokladů do našich systémů.

Tady je stručná rekapitulace základních změn.

 

 1. 1.     Daň z příjmů fyzických a právnických osob

Neschopnost naší vládní garnitury v legislativním procesu se projevila v tom, že nebyly do konce roku schváleny změny zákona, zejména v oblasti daňového zvýhodnění na děti, takže budeme čekat, kdy bude ukončen legislativní proces, který uzákoní změny platné zpětně od začátku roku 2016.

Ostatní změny zákona platné od 1.1.2016 nejsou pro naši běžnou podnikatelskou činnost relevantní.

 

 1. 2.     Daň z přidané hodnoty

Hlavní změnou zákona o DPH, jak jsem předeslal výše, jsou ustanovení týkající se kontrolního hlášení k přiznání k DPH.

I po 1. lednu 2016 zůstává zachován obrat pro povinnou registraci k DPH ve výši 1 000 000 Kč za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících kalendářních měsíců

2.1.   Kontrolní hlášení

 

Ustanovení související s kontrolním hlášením jsou uvedena v nových paragrafech číslo 101c – 101i zákona.

Paradoxem je, že zákon o DPH v těchto ustanoveních vůbec nestanoví náležitosti kontrolního hlášení, ani neodkazuje na vládní vyhlášku. Pouze v §101d odstavci 1) konstatuje, že „v kontrolním hlášení je plátce povinen uvést předepsané údaje potřebné pro správu daně“.

V odstavci 2) stejného paragrafu neopomíjí uvést, že kontrolní hlášení lze podat pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny zveřejněnou správcem daně ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně umožňujícím dálkový přístup, což v praxi znamená, že každý plátce DPH musí mít zřízenu datovou schránku nebo ověřený elektronický podpis, i plátci fyzické osoby, kteří dosud podávali přiznání v listinné formě a doplňovali je následně podpisem na finančním úřadě.

A pozor povinnost elektronického podání se vztahuje už na přiznání za prosinec 2015 nebo 4.čtvrtletí 2015 i pro výše uvedené fyzické osoby.

S ohledem na složitost problematiky se zde nebudu rozepisovat podrobně o všech aspektech kontrolního hlášení, ale pouze upozorním na některá úskalí spojená se zadávání dokladů do ekonomických systémů.

Doporučuji absolvovat speciální školení k této problematice a sledovat webové stránky finanční správy.

Předesílám, že ještě zdaleka nejsou vyřešeny všechny problematické otázky. Níže uvedené informace jsou převzaty z webových stránek Finanční správy a nejsou, ani konečné, a zřejmě ani neměnné.

Doporučuji věnovat zvýšenou pozornost následujícím bodům:

 • První kontrolní hlášení se podává za měsíc leden 2016 nebo 1.čtvrtletí 2016, takže nejbližší termín je 25.2.2016
 • Všichni měsíční plátci DPH  a právnické osoby, které jsou čtvrtletními plátci, jsou povinni podávat měsíční kontrolní hlášení. Platí tedy pro ně první termín 25.2.2016
 • Je nutno zachytit co nejpřesněji náležitostí evidenčního čísla daňového dokladu, který může obsahovat také písmena, pomlčky, lomítka nebo jiné znaky. Nestačí vyplnit pouze číselné údaje. Záměna velkých písmen za malá nebo naopak není problém. Nevyplňuje se označení „Fa.č.“, pokud není součástí čísla dokladu. Úvodní takzvané vodící nuly není nutno vyplňovat
 • Pro způsob vykázání plnění je rozhodují limitní hodnota 10 000 Kč včetně daně, která se týká celkové hodnoty jednoho daňového dokladu bez ohledu na použitý režim
 • Zdanitelná plnění osvobozená od DPH se do kontrolního hlášení neuvádějí
 • Pokud budete přijímat daňový doklad vystavený ve více daňových režimech např. osvobozené plnění spojené se zdanitelným plnění podléhajícím DPH, je rozhodující celková hodnota daňového dokladu, ne jeho jednotlivých plnění.
 • V případě daňového dokladu, který obsahuje režim přenesení daňové povinnosti se bude postupovat obdobně, režim přenesení se vykáže v oddíle A.1./B.1.
 • V případě souhrnného účtování např. v pokladně nákupů PHM je rozhodující celková částka jednotlivého dokladu, proto se tato účtování ve většině případů zařadí do oddílu A.5./B.3., s výjimkou dokladů překračujících hodnotu 10 000 Kč, které je nutno samostatně uvést do oddílu A.4./B.2.
 • V případě uplatňování poměrného nároku na odpočet se v kontrolním hlášení uvede celková nekrácená hodnota dokladu spolu se zaškrtnutím pole pro krácený odpočet.
 • V případě odběratele neplátce DPH, který sdělí své DIČ se plnění vykáže v oddíle A.4. při překročení limitu 10 000 Kč,
 • V případě odběratele neplátce DPH, který odmítne sdělit své DIČ, nebo jiného koncového spotřebitele se zdanitelné plnění vykáže v oddíle A.5. bez ohledu na limit.
 • V případě splátkových nebo platebních kalendářů je rozhodující celková hodnota splátek, takže každá splátka se bude vykazovat na samostatném řádku v oddíle A.4./B.2, což se týká také platebních kalendářů na zálohy na energie nebo nájmy.
 • To znamená, že budeme potřebovat od našich klientů veškeré platební kalendáře, které nám dosud ještě nedodali.
 • V případě daňových dokladů, které obsahují vyúčtování zaplacené zálohy nebude rozhodující hodnota zdanitelného plnění, ale celková hodnota doplatku, pokud bude nižší než 10 000 Kč, vykáže ji odběratel v oddíle B.3.
 • Kontrolní hlášení nahrazuje dosud používané výpisy z evidence pro účely DPH, což mimo jiné vede ke zjednodušení vykazovaných údajů. V případě dodání odpadu nebude nutno vyplňovat údaje o množství.
 • Součty oddílů kontrolního hlášení se musí rovnat příslušným řádkům přiznání k DPH dle daných kontrolních vazeb.
 • Zahrnutí daňových dokladů s DUZP roku 2015 do kontrolního hlášení dosud není oficiálně řešeno

 

Neopomenutelnou součástí paragrafů věnujících se kontrolnímu hlášení jsou tvrdé sankce za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením uvedená v §101h:

 • 1 000 Kč za pozdní podání kontrolního hlášení před výzvou FÚ
 • 10 000 Kč za podání kontrolního hlášení v náhradní lhůtě na základě výzvy FÚ
 • 30 000 Kč pokud plátce daně nepodá následné kontrolní hlášení na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v již podaném kontrolním hlášení
 • 50 000 Kč pokud plátce daně nepodá řádné kontrolní hlášení nebo ho nepodá ani v náhradní lhůtě stanovené správcem daně
 • do 500 000 Kč pokud plátce daně neplněním povinností souvisejících s kontrolním hlášením závažně ztěžuje nebo maří správu daní

V případě, že plátce obdrží od správce daně výzvu, má povinnost do 5 dnů ode dne oznámení této výzvy na tuto reagovat. Za reakci se považuje především podání řádného nebo následného kontrolního hlášení. V této reakci je vždy nutné vyplnit č.j. výzvy (resp. celé číslo jednací správce daně z doručené výzvy, ve tvaru: 99999999/99/9999-99999-999999, vč. uvedených oddělovačů). Výzvu může správce daně zaslat kdykoliv v průběhu měsíční lhůty pro vyměření DPH.

Správce daně bude výzvy doručovat:

 • do datové schránky plátce nebo
 • na e-mailovou adresu plátce, který správci nesdělí, že má zpřístupněnu datovou schránku

Lhůta 5 dnů je dost šibeniční, protože v případě doručení výzvy na e-mailovou adresu je výzva doručena okamžikem odeslání správcem daně. Takže pokud plátce daně, který nemá datovou schránku, odjede na dovolenou a promešká lhůty, má smůlu a následují automaticky výše uvedené sankce.

 

2.2.  Stavební pozemek

K 1.1.2016 došlo ke zpřesnění pojmu stavební pozemek v §56 - Dodání nemovité věci, který již podléhá zdanění sazbou 21% DPH. Od daně je osvobozeno dodání pozemku (§ 56 odst. 1 zákona o DPH), který netvoří při dodání funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí a zároveň není stavebním pozemkem

 Stavebním pozemkem se rozumí pozemek:

 • Který je nebo byl předmětem stavebních prací, nebo správních úkonů za účelem zhotovení této stavby,
 • v jehož okolí jsou prováděny nebo byly provedeny stavební práce za účelem zhotovení této stavby, např. byly dovedeny inženýrské sítě k patě pozemku
 • na kterém může být podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby podle stavebního zákona zhotovena stavba pevně spojená se zemí.

 

 1. 3.     Sociální a zdravotní pojištění

Od 1.1.2016 došlo rovněž ke zvýšení minimálních záloh, které má ovšem různou účinnost. Zatímco minimální výše zálohy na zdravotní pojištění činí 1 823 Kč a je splatná v únoru za měsíc leden, minimální záloha na sociální zabezpečení v částce 1 972 Kč se změní až po podání přehledu. Do té doby platí minimální záloha stanovená v loňském roce ve výši 1 943 Kč.

V tomto duchu je nutno upravit trvalé příkazy k úhradě.

 

 1. 4.     Cestovní náhrady

V oblasti cestovních náhrad došlo k dílčím úpravám.

Vyhláškou MPSV byly stanoveny nové sazby stravného pro rok 2016 ve výši:

 •   70 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin
 • 106 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin
 • 166 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin

V případě zahraničního stravného nedošlo k žádným změnám oproti roku 2015.

Nejčastěji používané sazby stravného:

 • 45 EUR – Francie, Itálie, Německo, Rakousko
 • 35 EUR Maďarsko, Polsko, Slovensko

Sazba základní náhrady za použití soukromého vozidla při pracovní cestě se zvýšila na částku 3,80 Kč/km

 

V Sazovicích 6. ledna 2016

Vypracovali :        Ing. Lumír Volný

                             Ing. Jana Volná